Edisonstraat 5
9285 WE Buitenpost
Tel: +31(0)511 54 44 22
Fax: +31(0)511 54 44 11
E-mail: info@tillwood.nl
Contact opnemen

Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Tillwood BV te Buitenpost
inschrijfnummer 01075453

ARTIKEL 1 DEFINITIES 

Tillwood: Tillwood BV, Edisonstraat 5, 9285 WE Buitenpost.
Opdrachtgever: De partij met wie Tillwood een of meer overeenkomsten sluit.
Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen Tillwood en de opdrachtgever, betreffende de verkoop en levering van roerende zaken, zoals pallets, kisten, hout en
andere houten verpakkingsmaterialen, in de ruimste zin van het woord.
Algemene voorwaarden: De onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Tillwood, alsmede elke latere schriftelijke wijziging ervan, van
de zijde van Tillwood.
Offerte: Ieder door Tillwood aan de opdrachtgever gerichte prijsopgave en/of aanbod, welke voor de opdrachtgever vrijblijvend is en voor Tillwood niet bindend. De opgegeven prijzen gelden voor levering af-fabriek Tillwood, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.


ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en maken deel uit van alle bestaande en toekomstige overeenkomsten en offertes die Tillwood en de opdrachtgever sluiten.
Afwijkingen van de algemene voorwaarden gelden slechts indien Tillwood deze vooraf schriftelijk heeft aanvaard.
De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Tillwood zijn algemene voorwaarden.
Eventueel van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk door Tillwood van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Een overeenkomst komt tot stand door acceptatie van aan opdrachtgever bekend gemaakte prijzen over de te verkopen producten van Tillwood. Deze totstandkoming van de overeenkomst kan schriftelijk, mondeling (telefonisch) danwel elektronisch (fax- en/of e-mail) worden aangegaan.
3.2 De overeenkomst wordt eerst bindend voor Tillwood door zijn schriftelijke bevestiging of
stilzwijgend bij langlopende contracten met instemming van Tillwood.
3.3 De door Tillwood gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Vermelde prijzen zijn altijd exclusief BTW.
3.4 Eventuele onjuistheden in de overeenkomst dienen binnen zeven dagen na dagtekening van de overeenkomst door de opdrachtgever schriftelijk aan Tillwood te worden gemeld.
3.5 Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op dat tijstip geldende prijzen. Indien zich na het moment van het sluiten van de overeenkomst en voor het moment van levering prijsverhogingen voordoen, bijvoorbeeld als gevolg van een verhoging van fabrieksprijzen, rechten, accijnzen, lonen ,sociale lasten etc., ook al geschieden deze ingevolge bij de aanbieding, bij te voorziene omstandigheden, is Tillwood gerechtigd het prijsverschil door te berekenen aan de opdrachtgever.
3.6 De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst binnen drie dagen na kennisgeving van de prijsverhoging te ontbinden en te volstaan met het vergoeden van het reeds door Tillwood gepresteerde op basis van de eerder overeengekomen prijzen.
3.7 Aanbiedingen en/of offertes, afspraken en/of overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Tillwood, binden Tillwood niet, voorzover deze door Tillwood niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
3.8 De in de overeenkomst vastgelegde opdracht aan Tillwood, tot het maken van houten verpakkingsprodukten, waarbij de technische specificaties van het te produceren produkt, onvoldoende, onvolledig of onjuist kenbaar zijn gemaakt, is het algehele risico voor de opdrachtgever, met dien verstande dat alle directe en indirecte kosten die verband houden met het aanpassen, demonteren en/of vernietigen en/of opnieuw produceren van het produkt voor rekening van de opdrachtgever zijn, daarbij rekening houden met het feit dat voor de maatvoering voor het te maken produkt door Tillwood, een tolerantie geldt van 2% meer of minder, waarvoor Tillwood niet aansprakelijk gesteld kan worden.
3.9 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
De opdrachtgever verstrekt wijzigingen schriftelijk. Worden mondelinge of telefonische wijzigingen opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Tillwood buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
3.10 Door Tillwood uitgevoerde opdrachten kunnen meer- of minderwerk met zich meebrengen, al dan niet in opdracht geschied, zulks ter beoordeling aan Tillwood, welke voor verrekening in aanmerking komen. Kosten die gerelateerd zijn aan het meer- of minderwerk, welke hun oorzaak vinden buiten de schuld van Tillwood, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.

ARTIKEL 4 DE LEVERING

4.1 Tenzij anders is overeengekomen, zijn alle verkochte zaken van het moment van verzending door Tillwood voor risico van de opdrachtgever, en worden geleverd af-fabriek , zulks ter beoordeling van Tillwood, tenzij anders is overeengekomen.
4.2 De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hen ter beschikking worden gesteld.
4.3 Indien de opdrachtgever weigert de te leveren zaken af te nemen of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, is Tillwood gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Na veertien dagen na de opslag is Tillwood gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te verkopen.
4.4 Een overeengekomen levertijd is altijd indicatief en geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding wegens de enkele overschrijding van de overeengekomen levertijd.
4.5 Tillwood is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet, indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Tillwood bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.6 Goederen en/of producten, eigendom van opdrachtgever, die door of namens opdrachtgever afgeleverd zijn bij Tillwood, voor het doen van reparaties, of die zich om welke reden dan ook onder Tillwood bevinden, blijven geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever bij Tillwood opgeslagen.

ARTIKEL 5 GARANTIES

5.1 Voor geleverde zaken gelden de garantiebepalingen die de producent en/of leverancier van de desbetreffende zaken heeft verstrekt aan Tillwood. Tillwood verleent daarnaast of in de plaats daarvan slechts garanties op de geleverde zaken, voorzover dit in de overeenkomst uitdrukkelijk is vermeld.
5.2 Tillwood is tot geen enkele garantie, hoe ook genaamd, gehouden indien en zolang de opdrachtgever niet, niet behoorlijk en/of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke
voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien.
5.3 De garantie geldt niet, indien de opdrachtgever de zaken onjuist heeft behandeld, waaronder onder meer moet worden verstaan het onjuist plaatsen en gebruiken van zaken en het (laten) verrichten van reparaties door de opdrachtgever en/of derden.
5.4 De garantie geldt eveneens niet, indien de geleverde zaken zijn bewerkt, verwerkt, gebruikt of beschadigd.

ARTIKEL 6 GEBREKEN ; KLACHTTERMIJNEN

6.1 De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering, of zo spoedig mogelijk daarna te
(laten) onderzoeken op eventuele gebreken en/of tekortkomingen. Hierbij dient de opdracht-
gever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomene kwaliteitseisen of- indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
6.2 Reclames worden alleen in behandeling genomen, indien de opdrachtgever deze Tillwood binnen 5 dagen na aflevering van de betreffende zaken, schriftelijk heeft gemeld.
Niet zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering, schriftelijk te hebben gemeld aan Tillwood.
6.3 De opdrachtgever dient er steeds voor te zorgen dat alle reclames deugdelijk zijn onderbouwd, met meezending van alle bewijzen die nodig zijn om de klacht in behandeling te nemen. Bij gebreke daarvan is Tillwood gerechtigd de klacht buiten behandeling te laten.
Tillwood moet daarbij wel in staat worden gesteld om ingediende reclames te kunnen controleren, zonodig met behulp van externe deskundigen.

ATIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Indien Tillwood aansprakelijk is jegens de opdrachtgever, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de desbetreffende zaken. De aansprakelijkheid van Tillwood is te allen tijde beperkt tot de door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Tillwood gedane uitkering.
7.2 Tillwood is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.3 Tillwood is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden, waaronder haar personeel en door haar bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
7.4 De opdrachtgever vrijwaart Tillwood terzake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van de overeenkomst, indien en voorzover de betreffende aanspraken zouden zijn beperkt/uitgesloten indien Tillwood zich tegenover die derden op de beperking/uitsluiting van de aansprakelijkheid zou kunnen beroepen indien in deze verhouding de Algemene Voorwaarden gelden.
7.5 Onder derden worden mede begrepen personeel in dienst van de Opdrachtgever en andere (rechts)personen waarvan de Opdrachtgever bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruik maakt.
7.6 De Opdrachtgever is gehouden, indien hij door derden wordt aangesproken terzake van schade waarvoor de Wederpartij en/of de derde(n) mogelijkerwijs Tillwood (mede) aansprakelijk zal/zullen stellen, Tillwood daarvan binnen 8 dagen schriftelijk op de hoogte te stellen. In dat geval zal een schaderegeling door de Opdrachtgever slechts plaats kunnen vinden in overleg met Tillwood (die hiermee geen aansprakelijkheid erkent) op straffe van verval van de aanspraken van de Opdrachtgever jegens Tillwood.
7.7 Tillwood is niet aansprakelijk voor schaden die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven;
b. daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere
personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
e. verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
f. enige andere van buiten afkomende oorzaak.
7.8 Indien houtenverpakkingsprodukten door Tillwood verkocht en geleverd worden, alszijnde "HT-behandeld", conform de internationale standaard ISPM-no.15 (ontwikkeld door de IPPC-International Plant Protection Convention) dient de opdrachtgever zich bij ontvangst van de houtenverpakkingsprodukten, zich te vergewissen van de juiste regelgeving, voor wat betreft de behandelmethode met bijbehorende herkenningstekens en eventuele documenten, conform ISPM-no.15, voor het desbetreffende land van bestemming. Het niet controleren van de juiste regelgeving, als hiervoor genoemd, en/of wijzigingen die zich voordoen in de regelgeving tussen het tijdstip van verkoop c.q. aflevering en het tijdstip van aankomst in of nabij het land van bestemming, van de houten verpakkingsprodukten, met als gevolg dat hierdoor schade ontstaat, is deze schade geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 8 BETALING

8.1 Betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij anders is overeengekomen en geschied zonder enige korting of verrekening
8.2 De betaling dient, voorzover niet uitdrukkelijk anders in de overeenkomst is bepaald, te geschieden binnen de door Tillwood op de factuur aangegeven betalingstermijn en bij gebreke daarvan binnen veertien dagen na de factuurdatum. Bij overschrijving van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd bestaande uit de wettelijke rente vermeerderd met 2% tot aan de dag der algehele voldoening.
8.3 De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als de opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat voldoening betrekking heeft op een andere factuur.
8.4 Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert ten aanzien van een verplichting of indien hij in liquidatie, faillissement of surséance van betaling geraakt, danwel indien Tillwood goede gronden heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zullen alle verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn . De opdrachtgever is gehouden alle opeisbare verplichtingen binnen zeven dagen na het opeisbaar worden volledig en deugdelijk na te komen. Indien de opdrachtgever deze termijn van zeven dagen overschrijdt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente vermeerderd met 2%.
8.5 Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert ten aanzien van de nakoming van haar verplichtingen, is hij Tillwood voor buitengerechtelijke incassokosten een vergoeding verschuldigd van 15% van de verschuldigde opeisbare hoofdsom zulks met een minimum van €400,- , tenzij de werkelijke gemaakte incassokosten hoger zijn.
8.6 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd zich op verrekening te beroepen.
8.7 Ingeval Tillwood met opdrachtgever is overeengekomen dat betaling via een bankinstelling zal plaatsvinden, staat de opdrachtgever ervoor in dat dit door middel van een eerste klas bank zal geschieden. Wanneer Tillwood in redelijkheid kan twijfelen aan de genoemde kwalificaties, is Tillwood gerechtigd om de voorgestelde bank af te wijzen en een andere bank aan te wijzen. In die gevallen wanneer tijdens het betalingsproces de bank van de wederpartij failleert, ontheft dit de wederpartij niet van haar betalingsverplichtingen.
 
ARTIKEL 9 EIGENDOMSVOOBEHOUD

9.1 De door Tillwood geleverde zaken blijven eigendom van Tillwood totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Tillwood gesloten overeenkomsten is nagekomen: de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken; de tegenpresatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomsten(en) door Tillwood verrichte of te verrichten diensten; eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van overeenkomst(en), waaronder rente en buitengerechtelijke incassokosten.
9.2 De opdrachtgever mag de door Tillwood geleverde zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening verkopen en leveren. De opdrachtgever is verplicht de door Tillwood onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan te merken als het eigendom van Tillwood. De opdrachtgever is niet bevoegd de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.
9.3 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of Tillwood gegronde vrees heeft dat hij zulks niet zal doen, is Tillwood gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden, weg te (laten) halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete ten bedrage van 10% van het totaal door hem aan Tillwood verschuldigde bedrag.
9.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken pretenderen, is de opdrachtgever verplicht Tillwood zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, op de hoogte te stellen.
9.5 De opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de verzekeringspolis op verzoek van Tillwood aan deze ter inzage te geven.
9.6 De opdrachtgever is verplicht op het eerste verzoek van Tillwood alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan Tillwood te verpanden.
9.7 De opdrachtgever is verplicht op het eerste verzoek van Tillwood de vorderingen die hij verkrijgt jegens zijn afnemers bij doorverkopen van door Tillwood onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan Tillwood te verpanden.
9.8 De opdrachtgever is verplicht medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Tillwood ter bescherming van haar eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
9.9 Wanneer Tillwood goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Tillwood heeft dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever met Tillwood heeft afgesloten.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

10.1 Tillwood is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
10.2 Van overmacht aan de zijde van Tillwood is onder meer sprake in geval van:
stakingen in het bedrijf van Tillwood en andere bedrijven waarvan Tillwood producten en/of diensten betrekt, oorlog, oproer, werkliedenuitsluiting, brand en andere storingen in het bedrijf van Tillwood of haar toeleveranciers, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Tillwood afhankelijk is, in- en uitvoer-belemmerende (overheids)maatregelen en algemene vervoersproblemen.
10.3 Tillwood heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Tillwood haar verbintenis had moeten nakomen.
10.4 Tijdens de periode van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Tillwood opgeschort. Indien de periode waarin de overmacht nakoming van de verplichtingen door Tillwood niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Tillwood in dat geval aansprakelijk is voor schade van de opdrachtgever.
10.5 Indien Tillwood bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde (deel) afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als het betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde (deel) geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 11 BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

11.1 Tillwood is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding indien:
-de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet-volledig nakomt;
-na het sluiten van de overeenkomst aan Tillwood omstandigheden ter kennis komen die Tillwood goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
-Tillwood de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft danwel onvoldoende is;
-zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Tillwood zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk danwel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid van haar niet meer kan worden verlangd.
11.2 Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert is hij verplicht de door Tillwood aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, tegen de door Tillwood te bepalen prijs over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Tillwood een schadeloosstelling verschuldigd zijn tot een bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Tillwood te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de overeenkomst.

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

12.1 Op alle door Tillwood gedane offertes en door haar gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit offertes of overeenkomsten,waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden berecht door de rechter die bevoegd is in de plaats van vestiging van Tillwood, tenzij de wet dwingend een andere bevoegde rechter aanwijst.

ARTIKEL 13 WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

13.1 Tillwood is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigd tijdstip van inwerkingtreding tenzij de opdrachtgever binnen vijf werkdagen na ontvangst daarvan tegen de wijziging bij Tillwood schriftelijk heeft geprotesteerd. Tillwood zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.